Multisenzorsko snimanje
 Izvještaj 4. - Aktivnost 3. Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka
Novosti

Izvještaj 4. - Aktivnost 3. Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka

U proteklom razdoblju do kraja siječnja 2022. godine, provodile su se aktivnosti prikupljanja i obrade podataka o građevinama te uspostava baze podataka, kao i analiza postojećih podataka za gradske četvrti: Donji grad, Gornji grad, Črnomerec, Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug, Stenjevec, Brezovica, Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb – zapad, Peščenica – Žitnjak, Trnje i Podsljeme (slike 1-3).
Korištene su baze podataka iz: postojećih procjena oštećenja i uporabljivosti građevina (nakon potresa u Zagrebu 2020. godine), prethodno odrađenih procjena rizika (posebice iz 2015 i 2018. godine), gradskih službi i slično. Nužno je istaknuti da su za kvalitetnu bazu podataka presudni pouzdani ulazni podaci o konstrukcijskim svojstvima građevina što se osigurava korištenjem svih raspoloživih izvora koji se dodatno provjeravaju i po potrebi nadopunjavaju


Slika 1: Prikaz četvrti iz kojih su izdvojene točke pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa u Zagrebu


Slika 2: Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima
 


Slika 3: Obrađene točke (upisi) iz brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti građevina nakon potresa u Zagrebu (izdvojene su obrađene gradske četvrti)
 
Planirano je da se obrađeni podaci sinkroniziraju s novokreiranom bazom podataka, koja se izrađuje u koordinaciji s tvrtkom GDi. d.o.o. (u projektu zaduženi za programska rješenja i za izradu modela baze podataka) za potrebe ovog projekta. Kreiranje takve baze podataka je ključno jer prije početka ovog projekta nije postojala kvalitetna početna podloga (sloj) koja bi identificirala lokaciju i ukupni broj građevina. Primjerice, podloga na temelju koje je definiran projektni zadatak (natječaj) i prema kojoj se definirao broj od oko 300.000 građevina je uključivala preklop tri službene/dostupne baze podataka - Digitalnog katastarskog plana (DKP, izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove), Registra prostornih jedinica (RPJ izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove) i Postojeće namjene površina 2020. (izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada), a s ciljem dobivanja početne informacije o građevinama na području Grada Zagreba obzirom da još uvijek ne postoji Registar zgrada.
 
Trenutno obrađene točke sadržavaju niz atributa o građevinama (neki i nisu potrebni za procjene rizika), ali ključno je što se podaci prikupljeni iz pregleda oštećenja i uporabljivosti građevina te postojećih procjena rizika dobro poklapaju s podacima prema projektnom zadatku odnosno podacima predviđenim za uspostavu modela baze podataka jer slijede istu ideju opisa nosive konstrukcije. Pritom govorimo o atributima: tip konstrukcije (atribut 9 iz natječajne dokumentacije), katnost (atribut 10), pravilnost konstrukcije (atribut 11), debljina nosivih zidova (atribut 15), AB serklaži (atribut 16), pregradni zidovi (atribut 19), međukatne konstrukcije (atribut 20), krovište (atribut 21), konstrukcija stubišta (atribut 25), temelji (atribut 26), tlocrtna površina zgrade (atribut 28), BRP (atribut 29), kontakt sa susjednom zgradom (atribut 34) i vidljiva oštećenja (atribut 35). Dodatno, osim opisa nosive konstrukcije u bazu pregleda oštećenja su upisivani i ostali podaci poput godine izgradnje (atribut 7) i godine rekonstrukcije (atribut 8).
 
Nekoliko atributa je bilo dostupno iz postojećih baza podataka raspoloživih u gradskim službama, a to su GPS koordinata (atribut 1), gradska četvrt (atribut 2), adresa i naziv građevine (atribut 5), namjena građevine (atribut 12), spomenik kulture (atribut 13) i korištenje građevine (atribut 14).
 
Pojedini atributi poput potresne zone za p.p. 475 god (atribut 3), p.p. 95 god (atribut 4) i kategorija temeljnog tla (atribut 27) su definirani koristeći raspoložive karte odnosno rezultate postojećih istraživanja (primjerice Karte potresnih područja Republike Hrvatske i slično), a isti će se dodatno provjeravati i nadopunjavati sukladno istraživanjima predviđenim u Aktivnosti 2. Ostali atributi koji nisu toliko vezani za konstrukciju građevine već više za interventne službe – primjerice podaci o liftu (atributi 17 i 18), podaci o stubištu (atributi 23, 24 i 25), toplinskoj izolaciji (atribut 22), podaci o instalacijama (atributi 30 i 31) i podaci o vezani za djelovanje požara (atributi 32 i 33) su definirani u suradnji s gradskim službama prema trenutno raspoloživim podacima.
 
Sukladno navedenom, očito je da nisu svi ugovorom definirani atributi uvijek primjenjivi na sve građevine pa se za takve slučajeve koristio atribut ''nije primjenjivo'' (primjerice, AB serklaža nemamo kod AB zgrada već se oni prvenstveno odnose za zidane zgrade).
 
Sve navedeno ističe važnost izrade kvalitetne baze podataka koja bi obuhvatila sve procese, a u nastavku je izdvojen dio vrlo opsežnih radova kreiranja modela baze podataka koji se rade od početka projekta i očekuje se završetak za mjesec dana. Struktura modela baze podataka je prilagođena atributima definiranim projektnim zadatkom (natječajem), iskustvima nakon potresa u Zagrebu i Petrinji, potrebama gradskih službi, a posebice procesima prikupljanja atributa na terenu imajući u vidu i završnu procjenu rizika.
 
Model baze podataka je podijeljen u karakteristične dijelove ovisno o atributima koji se planiraju prikupljati. Prvi dio (sekcija 1) modela baze podataka „Opći podaci o zgradi“ sadrži atribute koji se odnose na podatke o GPS koordinatama, adresi i nazivu zgrade, gradskoj četvrti, vršnom ubrzanju tla za povratni period od 95 i 475 godina (Slika 4). Sekcija 2 dio je modela baze podataka koji sadrži atribute o smjeru glavnih osi zgrade i orijentaciji zgrade u prostoru.Slika 4: Sekcija 1 „Opći podaci o zgradi“ i sekcija 2 „Smjer“ i prikaz atribut
 
Sekcije 3 i 4 sadrže atribute o materijalu od kojih je izveden konstrukcijski sustav za preuzimanje horizontalnih sila i vrsti konstrukcijskog sustava za preuzimanje horizontalnih sila (Slika 5). Navedeni atributi su važni za podjelu konstrukcijskih sustava građevina u karakteristične tipove.


Slika 5
: Sekcije 3 i 4 i prikaz pripadajućih atributa
 
Podaci o visinama pojedinih dijelova konstrukcije zgrade obuhvaćeni su atributima iz sekcije 5 „Visina“ (Slika 6), dok sekcija 6 pokriva podatke o izgradnji i eventualnoj rekonstrukciji zgrade (Slika 7), a sekcija 7 podatke o namjeni, stanju korištenja zgrade (useljena ili napuštena), kategorizaciji u spomenik kulture ili povijesnu cjelinu te vlasništvu (Slika 8).


Slika 6
: Sekcija 5 i prikaz pripadajućih atributa o visini konstrukcije zgrade
 


Slika 7: Sekcija 6 i prikaz pripadajućih atributa o podacima o godini izgradnje i rekonstrukcijeSlika 8: Sekcija 7 i prikaz pripadajućih atributa o podacima o korištenju zgrade
 
U sekciji 8 „Tlocrtni oblik zgrade“ osim podataka o dimenzijama i površini, te samom obliku tlocrta zgrade, vrlo važan podatak za zgrade u gradu Zagrebu, a pogotovo u povijesnom centru grada, je položaj zgrade unutar bloka/niza, što je obuhvaćeno atributom „Smještaj zgrade unutar niza“ i njemu pripadajući podatributi (Slika 9).


Slika 9: Sekcija 8 i prikaz pripadajućih atributa o podacima o tlocrtnom obliku zgrade
Budući da ponekad vrsta konstrukcije nije jednaka u tlocrtu ili visini zgrade. Česti primjer vertikalne nepravilnosti je mekani kat, posebice u prizemlju. Podaci o konstrukcijskoj nepravilnosti obuhvaćeni su atributima iz sekcije 9 (Slika 10).


Slika 10
: Sekcija 9 i prikaz pripadajućih atributa o podacima o konstrukcijskoj nepravilnosti zgrade
 
Podaci materijalima koji oblažu vanjske zidove pokriveni su u sekciji 10 kao i podaci o energetskom certifikatu zgrade ako je isti izrađen za predmetnu zgradu te podaci o toplinskoj izolaciji zgrade (Slika 11). Podaci o krovnoj konstrukciji, pokrovu te podaci o visinama potkrovlja obuhvaćeni su sekcijom 11 i pripadajućim atributima (Slika 12).


Slika 11
: Sekcija 10 i prikaz pripadajućih atributa o podacima o oblogama vanjskih zidova
 

Slika 12: Sekcija 11 i prikaz pripadajućih atributa o obliku krova
Podatak o međukatnoj konstrukciji igra važnu ulogu pri odgovoru konstrukcije zgrade na djelovanje potresa pa je podatak o vrsti i materijalu međukatne konstrukcije jedan od ključnih podataka, a predviđen je atributima iz sekcije 12 (Slika 13). Sustav temeljenja, vrsta temelja, materijal sustava temeljenja, dubina temeljenja te kategorija temeljnog tla i slično su pokriveni sekcijom 13 (Slika 14).
 

Slika 13
: Sekcija 12 i prikaz pripadajućih atributa o podacima o međukatnoj konstrukciji


Slika 14
: Sekcija 13 i prikaz pripadajućih atributa o podacima temeljima i temeljnom tlu
Sekcije 14, 15 i 16 (Slika 15) pokrivaju podatke o postojanju zaštite od požara, podatke o evakuacijskim putovima (postoje li unutarnja i/ili vanjska stubišta, tip i vrsta stubišta, dostupnost intervencijskim vozilima) i podatke o instalacijama (električnim i vodovodnim).Slika 15: Sekcije 14, 15 i 16 i prikaz pripadajućih atributa