Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 4. - Aktivnost 1. Izrada metodologije
Novosti

Izvještaj 4. - Aktivnost 1. Izrada metodologije

Pojam i osnovni elementi rizika od potresa
Rizik od potresa ili potresni rizik opisuje negativne posljedice izazvane potresom (žrtve, broj oštećenih i srušenih građevina, financijske gubitke i drugo) i vjerojatnost njihove pojave za određenu razinu potresnog djelovanja. Potresni se rizik uobičajeno računa pomoću skupa varijabli, odnosno elemenata potresnog rizika: potresne opasnosti (ili seizmičkog hazarda), izloženosti i oštetljivosti (Slika 1). Kako bi se rizik mogao što pouzdanije procijeniti, potrebno je raspolagati dobrim ulaznim podacima, pri čemu ulazni podaci predstavljaju upravo elemente potresnog rizika.


Slika 1. Elementi rizika od potresa

Potresna opasnost, odnosno seizmički hazard nekog područja obuhvaća potencijalno razorne učinke potresa (primjerice podrhtavanje tla, likvefakcija, odroni, tsunami i slično) na promatranoj lokaciji. Uobičajeno se izražava preko iznosa odabranog parametra koji opisuje djelovanje potresa i koji će se s unaprijed odabranom vjerojatnosti premašiti tijekom referentnog razdoblja.
Izloženost izgrađenog okoliša se može definirati kao razmjer ljudske aktivnosti (primjerice prisutnost građevina) u područjima izloženim seizmičkom hazardu. Najvažniji dio podataka o izloženosti odnosi se na popis postojećih zgrada (fond) koji značajno doprinosi društvenom i ekonomskom riziku. Fond zgrada se uobičajeno opisuje odabranom taksonomijom pomoću koje se pojedine značajke (primjerice godina izgradnje, materijal, konstrukcijski sustav, dimenzije, visina, katnost, položaj u bloku, nastanjenost i drugo), obuhvaćaju na ujednačen način, tako da se može provesti jednoznačna klasifikacija. Osim toga, nužno je poznavati financijsku vrijednost fonda zgrada kako bi se mogli odrediti i potencijalni gubici zbog njihovog oštećenja/rušenja te broj stanovnika koji nastanjuju zgrade kako bi se mogao procijeniti broj zatrpanih/ozlijeđenih/poginulih osoba uslijed određenog scenarija potresa.
Konačno, konstrukcijske značajke fonda građevina izloženog hazardu definiraju se pojmom fizičke oštetljivosti, koja opisuje podložnost izloženih građevina učincima potresa (oštećenjima).
Navedeni elementi potresnog rizika detaljnije su opisani u sljedećim poglavljima. Posebno su istaknuti načini njihovog određivanja, prema ustaljenoj praksi.
Za parametar kojim se opisuje potresno djelovanje stručnjaci najčešće primjenjuju očekivano vršno horizontalno ubrzanje tla (engl. peak ground acceleration – PGA) ili spektralno ubrzanje za određene periode (jer se jednostavno povezuju sa silama koje djeluju na građevinu tijekom potresa), ali mogu se koristiti i drugi parametri kao što je vršna brzina tla, spektralna brzina, spektralni pomak, intenzitet i drugi.