Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 22. Aktivnost 3 srpanj 2023.
Novosti

Izvještaj 22. Aktivnost 3 srpanj 2023.

Mjesečno izvješće za srpanj 2023. godine, vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, nastavlja analizu točaka definiranih projektnim zadatkom odnosno preklopom tri službene/dostupne baze podataka - Digitalnog katastarskog plana (DKP, izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove, slika 1), Registra prostornih jedinica (RPJ izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove) i Postojeće namjene površina 2020. (izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada) vezanih za tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Stambene zgrade'' koji je proširen (pridruženi su) i sličnim tipovima pod nazivom ''Kuće'', ''Zgrade mješovite uporabe'', ''Zgrade'', ''Poslovne zgrade'', ''Kuće u izgradnji'', ''Vinogradske kuće'', ''Javne zgrade'', ''Kuće za odmor'', ''Zgrade za povremeni boravak'', ''Ruševine'', ''Upravne zgrade'' i ''Voćarske kuće'' (u izvješću za svibanj 2023. godine je izdvojen ukupan broj pojedinog tipa).

Izvješće za travanj 2023. godine, je bilo prvo izvješće za ovaj tip/vrstu/sloj građevina u kojem su početno izdvojene točke za testnu/pilot gradsku četvrt (Trešnjevka – sjever). U izvješću za svibanj 2023. godine su detaljnije opisana karakteristična svojstva i proces prikupljanja, a izvješćivanje za predmetni tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom pod nazivom ''Stambene zgrade'' će trajati do kraja 2023. godine odnosno do završetka projekta. Naslanjajući se na prethodna izvješća, u nastavku će se istaknuti samo karakteristični detalji sa posebnim naglaskom na obrađene točke.

 
Slika 1: Karta tipova građevina u Gradu Zagrebu (DKP)
 
 
Za sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade'' (slika 2) su, nakon dubinske analize, definirani (pridruženi) karakteristični atributi prema projektnom zadatku. Bitno je istaknuti da su za ovaj tip građevina primjenjivi gotovo svi atributi prema projektom zadatku, a popis atributa iz projektnog zadataka i prošireni popis iz kreirane baze podataka su priloženi i detaljno opisani u prethodnim izvješćima.


Slika 2: Radna inačica proširenog sloja vrste građevine (vrsta DKP) ''Stambene zgrade''
 
Bitno je ponoviti da je kod popunjavanja podataka korištena podjela po karakterističnim tipovima poput: neomeđeno ziđe s drvenom međukatnom konstrukcijom, neomeđeno ziđe s krutom međukatnom konstrukcijom, omeđeno ziđe, armiranobetonske konstrukcije i slično, a u izvješću za svibanj 2022. godine je istaknuto nekoliko ilustracijskih primjera.
 
Za svaku građevinu, osim tipa građevine, bitno je ispuniti i atribute poput: broj etaža (katova) iznad zemlje, razdoblje izgradnje, oblik krova, pokrov, položaj zgrade, interakcija sa susjednom građevinom, pravilnost konstrukcije i slično. Ostali atributi su popunjeni u skladu s osnovnim atributima prema projektnom zadatku. Bitno je istaknuti da u konačnici svaki tip građevine sadrži određeni broj specifičnosti koje rezultiraju različitom listom atributa unutar baze podataka.
 
Problematika dostupnosti podataka/atributa o građevinama je posebice naglašena u Izvješću za svibanj 2023. godine, a višestruko navodila i na koordinacijskim sastancima. Kreiranjem online upitnika i korištenjem rezultata multisenzorskog zračnog snimka građevina se djelomično kompenzirala nevoljkost građana da ustupaju podatke.
 
Predmetna ''proširena'' vrsta građevina ''Stambene zgrade'' se popunjavala istovremeno (paralelno) za više područja grada odnosno više gradskih četvrti. U sklopu izvješća za travanj 2023. godine (prvog vezanog za ''Stambene zgrade'') su iznimno izdvojene točke vezane samo za jednu (testnu/pilot) gradsku četvrt Trešnjevka – sjever, a od izvješća za svibanj 2023. (drugo izvješće) do ovog (četvrtog) izvješća pripremljeno je po 15000 točaka (upisa) po različitim gradskim četvrtima (tablica 1, slika 3 i slika 4).

Tablica 1: Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Brezovica  
Črnomerec 3056
Donja Dubrava 2226
Donji Grad  
Gornja Dubrava 2192
Gornji Grad – Medveščak 2676
Maksimir  
Novi Zagreb – Istok  
Novi Zagreb – Zapad  
Peščenica – Žitnjak  
Podsljeme  
Podsused – Vrapče  
Sesvete 1734
Stenjevec 139
Trešnjevka – Jug 2977
Trešnjevka – Sjever  
Trnje  
UKUPNO 15000
 
 
 
 

Slika 3: Udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (srpanj 2023)
 
Obrađeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Stambene zgrade'' će se u konačnici sinkronizirati s novo kreiranom bazom podataka (izrađenom za potrebe ovog projekta). Obzirom da je novo kreirana baza podataka vrlo opterećena podacima i da se popunjava iz više izvora (pregledi građevina, analiza arhivske građe, upis od strane građana, obrada podataka iz Državnog zavoda za statistiku i slično) i dalje će se primjenjivati način popunjavanja iz više paralelnih sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima će se prikupljati podaci iz različitih izvora. U konačnici će se definirati kriteriji odnosno težinski faktori za podatke iz različitih izvora (obzirom na pouzdanost podataka).
 
Sukladno navedenom, prikupljeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Stambene zgrade'' će u konačnici biti izdvojeni u posebnom sloju točaka odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK proširene stambene.shp, a pripremiti će se i pripadna .xlsx tablica. Općeniti, detaljni opis procedura prikupljanja podataka i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.
 

Slika 4: Prikaz obrađenih točaka po gradskim četvrtima (srpanj 2023.)   


Zaključno se može istaknuti da je u ovom mjesečnom razdoblju nastavljena obrada ''proširenog'' sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade'' koji uključuje i ''Kuće'', ''Zgrade mješovite uporabe'', ''Zgrade'', ''Poslovne zgrade'', ''Kuće u izgradnji'', ''Vinogradske kuće'', ''Javne zgrade'', ''Kuće za odmor'', ''Zgrade za povremeni boravak'', ''Ruševine'', ''Upravne zgrade'' i ''Voćarske kuće''. Dostupni podaci su obrađeni i uneseni u poseban sloj baze podataka, a ukupno je pripremljeno 15000 točaka (upisa).
 
Svi atributi će u konačnici biti pripremljeni u posebnom kreiranom sloju odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK proširene stambene.shp, a pripremiti će se i pripadna .xlsx tablica. Bitno je ponoviti da se uspostavilo više paralelnih/sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima se prikupljaju podaci iz različitih izvora, a isti će poslužiti za popunjavanje jedinstvenog/glavnog (''master'') sloja. Navedeno se ističe obzirom na prethodno istaknutu problematiku dostupnosti podataka/atributa o građevinama.
 
U sljedećem mjesečnom razdoblju će se nastaviti prezentacija obrade proširenog sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade''. Izvješćivanje za predmetni sloj građevina će trajati do kraja 2023. godine odnosno do završetka projekta.