Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 20. Aktivnost 3 svibanj 2023.
Novosti

Izvještaj 20. Aktivnost 3 svibanj 2023.

U ovom izvješću se nastavlja analiza podataka vezanih za tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom pod nazivom ''Stambene zgrade'' koji je proširen (pridruženi su) i sličnim tipovima pod nazivom ''Kuće'', ''Zgrade mješovite uporabe'', ''Zgrade'', ''Poslovne zgrade'', ''Kuće u izgradnji'', ''Vinogradske kuće'', ''Javne zgrade'', ''Kuće za odmor'', ''Zgrade za povremeni boravak'', ''Ruševine'', ''Upravne zgrade'' i ''Voćarske kuće''.
Izvješće za travanj 2023. godine, je bilo prvo izvješće za ovaj tip/vrstu/sloj građevina u kojem su početno izdvojene točke za testnu/pilot gradsku četvrt (Trešnjevka – sjever), a u ovom izvješću će biti detaljnije opisana karakteristična svojstva i proces prikupljanja. Izvješćivanje za predmetni tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom pod nazivom ''Stambene zgrade'' će trajati do kraja 2023. godine odnosno do završetka projekt

Mjesečno izvješće za svibanj 2023. godine, vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, nastavlja analizu točaka definiranih projektnim zadatkom odnosno preklopom tri službene/dostupne baze podataka - Digitalnog katastarskog plana (DKP, izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove, slika 1), Registra prostornih jedinica (RPJ izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove) i Postojeće namjene površina 2020. (izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada). U ovom izvješću se nastavlja analiza podataka vezanih za tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom pod nazivom ''Stambene zgrade'' koji je proširen (pridruženi su) i sličnim tipovima pod nazivom ''Kuće'', ''Zgrade mješovite uporabe'', ''Zgrade'', ''Poslovne zgrade'', ''Kuće u izgradnji'', ''Vinogradske kuće'', ''Javne zgrade'', ''Kuće za odmor'', ''Zgrade za povremeni boravak'', ''Ruševine'', ''Upravne zgrade'' i ''Voćarske kuće''.
Izvješće za travanj 2023. godine, je bilo prvo izvješće za ovaj tip/vrstu/sloj građevina u kojem su početno izdvojene točke za testnu/pilot gradsku četvrt (Trešnjevka – sjever), a u ovom izvješću će biti detaljnije opisana karakteristična svojstva i proces prikupljanja. Izvješćivanje za predmetni tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom pod nazivom ''Stambene zgrade'' će trajati do kraja 2023. godine odnosno do završetka projekta.Slika 1: Karta tipova građevina u Gradu Zagrebu (DKP)
 
Za sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade'' (slika 2) su, nakon dubinske analize, definirani (pridruženi) karakteristični atributi prema projektnom zadatku. Bitno je istaknuti da su za ovaj tip građevina primjenjivi gotovo svi atributi prema projektom zadatku što je bio slučaj i za prethodno obrađene tipove ''Gospodarske zgrade''. Popis atributa iz projektnog zadataka i prošireni popis iz kreirane baze podataka su priloženi i detaljno opisani u prethodnim izvješćima.
Slika 2: Radna inačica proširenog sloja vrste građevine (vrsta DKP) ''Stambene zgrade''
 
Svojstveno za predmetnu vrstu građevina je što se određeni atributi mogu povezati s atributima susjednih stambenih građevina. Navedeno ovisi o razdoblju i načinu gradnje, a razlikuje se u pojedinim dijelovima grada.
Kako je prethodno navedeno, ali i u prethodnom izvješću, tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom pod nazivom ''Stambene zgrade'' je proširen sa sličnim tipovima, a ukupan broj pojedinog tipa je prikazan u tablici 1.
Tablica 1: Vrsta DKP-a i broj stambenih zgrada
vrsta DKP- a broj stambenih zgrada
JAVNA ZGRADA 246
KUĆA 120194
KUĆA U IZGRADNJI 499
KUĆA ZA ODMOR 241
POSLOVNA ZGRADA 1942
RUŠEVINA 74
STAMBENA ZGRADA 11375
UPRAVNA ZGRADA 57
VINOGRADSKA KUĆA 294
VOĆARSKA KUĆA 23
ZGRADA 3018
ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE 3646
ZGRADA ZA POVREMENI BORAVAK 232
UKUPNO 141841
 
 
Nastavno na problematiku dostupnosti podataka/atributa o građevinama, koja se višestruko navodila na koordinacijskim sastancima, bitno je još jednom istaknuti da građani često ne žele omogućiti podatke o građevini. Uobičajeno se pozivaju na privatnost ili nedostatak vremena, ali iskustva stručnjaka s terena često upućuju na problematiku nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih građevina (dodatno potvrđeno usporedbama s dokumentacijom iz arhiva). Dodatno, građani često ističu da brojni podaci (nažalost većina nije primjenjiva za ovaj projekt) već postoje u gradskim i državnim službama te podsjećaju na inicijative koje su uključivale prikupljanje podataka poput popisa stanovništva, energetskog certificiranja i slično. Nastavno na navedeno potrebno je istaknuti da institucije koje i posjeduju određene podatke, nemaju dovoljno kapaciteta za kooperaciju, obradu/prilagodbu podataka odnosno cjelovitu sinkronizaciju. Višestruko se pokušavalo senzibilizirati građane i institucije kroz medijske aktivnosti, a kao dodatna aktivnost je izrađen i internet upitnik upis podataka (prilagođen za građane i službenike). Ispunjavanje online upitnika nije u potpunosti zaživjelo što dodatno potvrđuje prethodno istaknute zaključke. Navedena problematika se djelomično kompenzirala korištenjem rezultata multisenzorskog zračnog snimka građevina, ali obzirom na kašnjenje sestrinskog projekta, nažalost se neće stići iskoristiti potencijal u potpunosti.
 
Također, kao i za ''Gospodarske zgrade'' korištena je podjela po karakterističnim tipovima koji ovise o tipu građevine (primjerice neomeđeno ziđe s drvenom međukatnom konstrukcijom, neomeđeno ziđe s krutom međukatnom konstrukcijom, omeđeno ziđe, armiranobetonske konstrukcije i slično). Za svaku građevinu, osim tipa građevine, bitno je ispuniti i atribute poput: broj etaža (katova) iznad zemlje, razdoblje izgradnje, oblik krova, pokrov, položaj zgrade, interakcija sa susjednom građevinom, pravilnost konstrukcije i slično. Ostali atributi su popunjeni u skladu s osnovnim atributima prema projektnom zadatku.
 
U nastavku su istaknuti ilustracijski primjeri, ali bitno je istaknuti da u konačnici svaki tip građevine sadrži određeni broj specifičnosti koje rezultiraju različitom listom atributa unutar baze podataka.

         

Slika 3: Primjeri tipa ''neomeđeno ziđe s drvenom međukatnom konstrukcijom''
 
Tip građevine ''neomeđeno ziđe s krutom međukatnom konstrukcijom'' obuhvaća gradnju sa tradicijskom punom opekom i krutom pločom, ali bez vertikalnih serklaža. Mogu se susresti različiti formati opeke (izvan centra) bez vertikalnih serklaža, kod kojih postoji AB ploča (ili fert) što možemo smatrati dijafragmom. Najčešće takav tip građevine susrećemo kod ''starijih'' obiteljskih kuća (1-2 kata), ''starijih'' kuća u centru (3-5 katova), koje su uglavnom u nizu, te zgrada u centru (primjerice, gradska četvrt Donji grad) izgrađenih između dva svjetska rata.

     

Slika 4: Primjeri tipa ''neomeđeno ziđe s krutom međukatnom konstrukcijom''
Tip građevine ''omeđeno ziđe'' obuhvaća gradnju ziđa s armiranobetonskim serklažima ili armiranim zidnim omeđujućim elementima u vertikalnom i horizontalnom smjeru. Uobičajeno se koristi klasična nova opeka s AB vertikalnim serklažima kod koje postoji AB ploča (ili fert) i horizontalni serklaži na svakom katu. Najčešće takav tip građevine susrećemo kod novijih kuća i novijih stambenih zgrada s više katova.

     
  
Slika 5: Primjeri tipa ''omeđeno ziđe''


Tip građevine ''armiranobetonske konstrukcije'' može biti:
  • zidni i okvirni konstrukcijski sustav;
  • dvojni sustav;
  • sustav AB zidova koji su povezani ili djelomično povezani (nadvoji često nisu nosivi) - uglavnom novije zgrade te klasična gradnja od 50-tih pa do danas;
  • kombinacija AB zidova i (polu)omeđenog ziđa (spoj ziđa s vertikalnim serklažima upitan) - uglavnom novija gradnja;
  • klasična gradnja AB zidova tunelskom oplatom do oko 90-ih godina (često su u nizu i razvedene) - Dugave, Središće, Sloboština (Novi Zagreb) 1980-ih godina;
  • klasična gradnja AB zidova tunelskom oplatom do oko 90-ih godina uz „mekani“ kat.
    


Slika 6: Primjeri tipa ''armiranobetonske konstrukcije''
Predmetna ''proširena'' vrsta građevina ''Stambene zgrade'' se popunjavala istovremeno (paralelno) za sva područja grada (gradske četvrti). U sklopu izvješća za travanj 2023. godine (prvog vezanog za ''Stambene zgrade'') su iznimno izdvojene točke vezane samo za jednu (testnu/pilot) gradsku četvrt Trešnjevka - sjever. U sklopu ovog (drugog) izvješća pripremljeno je 15000 točaka (upisa) po različitim gradskim četvrtima (tablica 2, slika 7 i slika 8).
 
Obrađeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Stambene zgrade'' će se u konačnici sinkronizirati s novo kreiranom bazom podataka (izrađenom za potrebe ovog projekta). Obzirom da je novo kreirana baza podataka vrlo opterećena podacima i da se popunjava iz više izvora (pregledi građevina, analiza arhivske građe, upis od strane građana, obrada podataka iz Državnog zavoda za statistiku i slično) i dalje će se primjenjivati način popunjavanja iz više paralelnih sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima će se prikupljati podaci iz različitih izvora. U konačnici će se definirati kriteriji odnosno težinski faktori za podatke iz različitih izvora (obzirom na pouzdanost podataka).
 
Sukladno navedenom, prikupljeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Stambene zgrade'' će u konačnici biti izdvojeni u posebnom sloju točaka odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK proširene stambene.shp, a pripremiti će se i pripadna .xlsx tablica. Općeniti, detaljni opis procedura prikupljanja podataka i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.
 
Tablica 2: Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Brezovica 651
Črnomerec 1538
Donja Dubrava 582
Donji Grad 0
Gornja Dubrava 1927
Gornji Grad – Medveščak 19
Maksimir 28
Novi Zagreb – Istok 526
Novi Zagreb – Zapad 1428
Peščenica – Žitnjak 1040
Podsljeme 0
Podsused – Vrapče 0
Sesvete 5194
Stenjevec 1745
Trešnjevka – Jug 0
Trešnjevka – Sjever 0
Trnje 322
UKUPNO 15000
 
 
Napomena, prilikom izrade tablice za ''Stambene zgrade'' uočeno je da je u izvješćima za ''Gospodarske zgrade'' nedostao podatak vezan za gradsku četvrt Trnje. Sumarni brojevi za izvješća su bili točni, ali nedostao je jedan (zadnji) red u tablici. Navedeno će se ispraviti/dopuniti u završnom izvješću.
Slika 7: Prikaz obrađenih točaka po gradskim četvrtima (svibanj 2023.)


  
Slika 8: Udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (svibanj 2023)
 
 
Zaključno se može istaknuti da je u ovom mjesečnom razdoblju nastavljena obrada ''proširenog'' sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade'' koji uključuje i ''Kuće'', ''Zgrade mješovite uporabe'', ''Zgrade'', ''Poslovne zgrade'', ''Kuće u izgradnji'', ''Vinogradske kuće'', ''Javne zgrade'', ''Kuće za odmor'', ''Zgrade za povremeni boravak'', ''Ruševine'', ''Upravne zgrade'' i ''Voćarske kuće''. Dostupni podaci su obrađeni i uneseni u poseban sloj baze podataka, a ukupno je pripremljeno 15000 točaka (upisa).
 
Svi atributi će u konačnici biti pripremljeni u posebnom kreiranom sloju odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK proširene stambene.shp, a pripremiti će se i pripadna .xlsx tablica. Bitno je ponoviti da se uspostavilo više paralelnih/sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima se prikupljaju podaci iz različitih izvora, a isti će poslužiti za popunjavanje jedinstvenog/glavnog (''master'') sloja. Navedeno se ističe obzirom na prethodno istaknutu problematiku dostupnosti podataka/atributa o građevinama.
 
U sljedećem mjesečnom razdoblju će se nastaviti prezentacija obrade proširenog sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade''. Izvješćivanje za predmetni sloj građevina će trajati do kraja 2023. godine odnosno do završetka projekta.