Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 13. Aktivnost 3 za listopad
Novosti

Izvještaj 13. Aktivnost 3 za listopad

Mjesečno izvješće za listopad 2022. godine, vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, obuhvaća analizu dijela točaka definiranih projektnim zadatkom odnosno preklopom tri službene/dostupne baze podataka - Digitalnog katastarskog plana (DKP, izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove, slika 1), Registra prostornih jedinica (RPJ izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove) i Postojeće namjene površina 2020. (izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada). U ovoj fazi projekta obrađeni su podaci vezani za tipove/vrstu građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Gospodarske zgrade'' proširenu sa nekoliko sličnih tipova (opisano u nastavku).


Slika 1: Karta tipova građevina u Gradu Zagrebu (DKP)
 
Za sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade'' (slika 2) su, nakon dubinske analize, definirani (pridruženi) karakteristični atributi prema projektnom zadatku. Bitno je istaknuti da su za ovaj tip građevina primjenjivi gotovo svi atributi prema projektom zadatku što nije bio slučaj za prethodno obrađene tipove ''Stepenice'' i ''Terase''. Popis atributa iz projektnog zadataka i prošireni popis iz kreirane baze podataka su priloženi i detaljno opisani u prethodnim izvješćima. 
Slika 2: Radna inačica proširenog sloja vrste građevine (vrsta DKP) ''Gospodarske zgrade''
 
Tijekom analize i popunjavanja atributa za građevine kategorizirane kao ''Gospodarske zgrade'' (vrsta DKP-a), uočilo se da postoje brojne sličnosti s nekoliko drugih/sličnih kategorija. S obzirom na navedeno, interno smo ''proširili'' kategoriju građevina ''Gospodarske zgrade'' s kategorijama: ''Pomoćne zgrade'', ''Nadstrešnice'', ''Garaže'', ''Dvorišne zgrade'', ''Skladišta'', ''Drvarnice'' i ''Hale''. Svojstveno za predmetne kategorije građevina je što se određeni atributi mogu povezati s atributima susjednih građevina. Navedeno ovisi o razdoblju i načinu gradnje, a razlikuje se u pojedinim dijelovima grada. Primjerice, na rubnim dijelovima grada, u blizini obiteljskih kuća, najčešće možemo pronaći garaže, spremišta, pomoćne zgrade ili nadstrešnice u neposrednoj blizini ili uz samu kuću (slika 3).

        
Slika 3: Primjer garaže u neposrednoj blizini i uz obiteljsku kuću

Također, u Novom Zagrebu, gdje se pretežito nalaze višestambene zgrade, najčešće su u blizini garaže (spremišta) u nizu (slika 4). 
Slika 4: Primjeri garaža u nizu


Od ostalih primjera mogu se istaknuti primjeri nadstrešnice uz benzinsku pumpu (slika 5) i obiteljsku kuću (slika 6).


Slika 5: Primjer garaže u neposrednoj blizini i uz obiteljsku kuću


Slika 6: Primjer garaže u neposrednoj blizini i uz obiteljsku kuću
 
Hale i skladišta su uglavnom samostalne građevine ili u nizu, najčešće ujednačenih svojstava što se tiče katnosti, oblika krova, vrste pokrova i tipa građevine (slika 7).

 
Slika 7
: Primjeri hala/skladišta
 
Istaknuti primjeri su ilustracijski, u konačnici svaki tip građevine sadržava određeni broj specifičnosti što rezultira različitim atributima unutar baze podataka.
 
Kod popunjavanja podataka, korištena je osnovna podjela po tipovima pri čemu je definirano 11 karakterističnih tipova ovisno o tipu konstrukcije (omeđeno/neomeđeno ziđe, armiranobetonska, drvena ili metalna), vrsti sustava za preuzimanje horizontalnih sila (zidovi, okvirna konstrukcija i slično) te vrsti krovne konstrukcije (armiranobetonska, drvena ili metalna).
Za svaku građevinu, osim tipa konstukcije, bitno je ispuniti i sljedeće atribute: oblik krova, pokrov, položaj zgrade, interakcija sa susjednom građevinom, pravilnost konstrukcije i slično. Ostali atributi su popunjeni u skladu s osnovnim atributima prema projektnom zadatku.
Za razliku od prethodnih izvješća, predmetna ''proširena'' vrsta građevina ''Gospodarske zgrade'' se popunjavala istovremeno (paralelno) za sva područja grada (gradske četvrti). U sklopu ovog izvješća pripremljeno je 15000 točaka (upisa) po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 8 i slika 9).
 
Za razliku od prethodno obrađenih slojeva građevina, obrađeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Gospodarske zgrade'' će se sinkronizirati s novo kreiranom bazom podataka (izrađenom za potrebe ovog projekta) tek kad se obrade sve točke iz predmetnog sloja (slojeva). Obzirom da novo kreirana baza podataka postaje vrlo opterećena podacima i da se popunjava iz više izvora (pregledi građevina, analiza arhivske građe, upis od strane građana, obrada podataka iz Državnog zavoda za statistiku i slično), odlučeno je uspostaviti više paralelnih sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima će se prikupljati podaci iz različitih izvora. U konačnici će se definirati kriteriji odnosno težinski faktori za podatke iz različitih izvora (obzirom na pouzdanost podataka).
 
Sukladno navedenom, prikupljeni podaci nisu izdvajani u posebne slojeve odnosno shape (.shp) format i pripadne .xlsx tablice (za razliku od prethodnih izvješća), već se podaci mogu pratiti u posebnom kreiranom sloju (''satelitu''). Općeniti, detaljni opis procedura prikupljanja podataka i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.
 
Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Brezovica 799
Črnomerec 593
Donja Dubrava 211
Donji grad 413
Gornja Dubrava 266
Gornji grad - Medveščak 438
Maksimir 214
Novi Zagreb - jug 56
Novi Zagreb - zapad 340
Peščenica - Žitnjak 1026
Podsljeme 4150
Podsused - Vrapče 1256
Sesvete 69
Stenjevec 2203
Trešnjevka - jug 570
Trešnjevka - sjever 2069
UKUPNO 15000
 
 

 Slika 8: Prikaz obrađenih točaka po gradskim četvrtima (listopad 2022.) 
 
Slika 9: Udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (listopad 2022)
 
 
Zaključno se može istaknuti da je u ovom mjesečnom razdoblju prezentiran prvi dio obrade ''proširenog'' sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade'' koji uključuje i ''Pomoćne zgrade'', ''Nadstrešnice'', ''Garaže'', ''Dvorišne zgrade'', ''Skladišta'', ''Drvarnice'' i ''Hale''. Dostupni podaci su obrađeni i uneseni u poseban sloj baze podataka, a ukupno je pripremljeno 15000 točaka (upisa).
 
Svi atributi su pripremljeni i mogu se pratiti u posebnom kreiranom sloju (''satelitu'') pod nazivom ''Gospodarske zgrade''. Bitno je ponoviti da se uspostavilo više paralelnih/sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima se prikupljaju podaci iz različitih izvora, a isti će poslužiti za popunjavanje jedinstvenog/glavnog (''master'') sloja.
 
U sljedećem mjesečnom razdoblju će se nastaviti prezentacija obrade proširenog sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade''.